2. novembra, 2022
članek:Elektronska vloga za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov

SPIRIT Slovenija je na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina vzpostavil spletno aplikacijo, preko katere bodo podjetja lahko oddala vlogo za dodelitev nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina. Na voljo je 80 milijonov evrov in tri vrste pomoči – enostavna, posebna in pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Spletna aplikacija je aktivna od 1. novembra 2022, od 12. ure dalje do 15. novembra 2022, do 12.ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Vlada RS je z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina določila začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do pomoči po tem zakonu so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom in so bili registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 ter izpolnjujejo vse pogoje iz 3. člena Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP).

Kdo niso upravičenci?

Do pomoči niso upravičeni subjekti

 • ki imajo registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti na dan 10. 2022 (dejavnosti finančnih storitev, zavarovanja in pozavarovanja ter pokojninskih skladov)
 • zoper katere je na dan oddaje vloge začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter nimajo poravnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 1000 eurov ali več,
 • ki za obdobje od 9. 2022 sodijo med odjemalce, ki jih določa člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) in 20. točka 2. člena Zakona o oskrbi s plini – kar pomeni, da njihova povprečna letna poraba plina ne presega 100 MWh,
 • ki za obdobje 9. 2022 sodijo med odjemalce, ki jih določa člen, 1.a člen in drugi odstavek 3. člena Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) – kar pomeni, da je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW.
 • ki so ceno svojih izdelkov ali storitev zaradi povišanja cen električne energije in zemeljskega plina dvignili za več kot desetino,
 • za katere veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z ZPGVCEP (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666).

Vrste in višina pomoči

Za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi povišanih cen zemeljskega plina in elektrike, so predvidene tri vrste pomoči:

 • enostavna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov (oziroma 62.000 eurov na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 000 eurov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture);
 • posebna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 2 milijona evrov;
 • pomoč za energetsko intenzivna podjetja, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oziroma 50 milijonov evrov, če gre za upravičenca, ki je glede na oznako NACE dejaven v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa

 

Upravičeni stroški in višina financiranja

Upravičeni stroški so stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov, pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Možnost oddaje vloge

Prijavitelji e-vlogo za dodelitev pomoči oddate v aplikaciji, ki jo upravlja SPIRIT Slovenija na strani https://jrp.spiritslovenia.si/Prijava. Dodajanje podjetij, priprava in oddaja elektronskih vlog je možna od 1. 11. 2022, od 12. ure dalje do 15. 11. 2022, do 12. ure, ko se zapre, kar pomeni, da po tem roku pod nobenim pogojem ne bo možno več urejati ali oddajati vlog.

Aplikacija večinoma preko čarovnika in/ali s pomočjo podrobnih navodil vodi uporabnika po posameznih postopkih. Za tiste, ki se odločajo med enostavno ali posebno pomočjo, je med vnosom mogoče primerjati zneske, do katerih bi bil upravičenec upravičen v primeru ene ali druge pomoči. Zakoniti zastopnik prijavitelja za podpis vloge potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo.

Oddaja vloge po korakih

 1. Uporabnik se registrira v aplikacijo
 2. Uporabnik se prijavi v aplikacijo
 3. Uporabnik doda podjetje, za katerega želi pridobiti pravico za pripravo in oddajo vloge po ZPGVCEP.
 4. Uporabnik ustvari pooblastilo za točko v aplikaciji JRP.
 5. Zakoniti zastopnik s kvalificiranim digitalnem potrdilom (KDP) podpiše pooblastilo uporabniku (in istočasno SPIRIT-u za FURS in OPERATERJE).
 6. Uporabnik naloži KDP podpisano pooblastilo v aplikacijo JRP in po uspešni potrditvi KDP podpisa pridobi pravico za pripravo in oddajo vloge po
 7. Uporabnik pripravi Vpiše podatke in naloži vse potrebne dokumente. Za dokumente se lahko tudi zahteva KDP podpis zakonitega zastopnika. PAZI! Cena na enoto se vpisuje v EUR/MWh, poraba pa v MWh. (MWh in ne kWh)
 1. Uporabnik ustvari PDF
 2. Zakoniti zastopnik KDP podpiše
 3. Uporabnik naloži vlogo v JRP in jo

Vzpostavljen podporni klicni center

Vzpostavljen je tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov. Na voljo je med 2. in 15. 11. 2022, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure. Telefonska številka klicnega centra: 051 277 880 in elektronski naslov za tehnična vprašanja: spirit.energenti@gmail.com.

Za vsebinska vprašanja bo na voljo e-mail naslov: energenti@spiritslovenia.si. Na posamezna vprašanja boste dobili odgovore s povratnim elektronskim sporočilom.

Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja.

Izplačilo nepovratne pomoči

Za izplačilo nepovratne pomoči bo pomembno, da je vloga oddana v roku, torej do 15.11. 2022, do ure, in da so k njej priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh izplačilnih obdobjih. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2023.

 

Pripravila: Polona Cimprič, Posoški razvojni center SPOT svetovanje Goriška

 

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES