SPOT SVETOVANJE GORIŠKA

Kje do informacij?

Svetovalci SPOT Svetovanje Goriška vas redno informirajo o zanimivih podjetniških aktivnostih, razpisih in dogodkih preko elektronske pošte. Zanimive informacije in prispevke na temo podjetništva lahko dobite tudi na spletnih straneh konzorcijskih partnerjev ter na naši FB strani SPOT Svetovanje Goriška.

Katere vrste in oblike informacij bi vas najbolj zanimale?

  • Brezplačno izobraževanje – delavnice s področja podjetništva, izvoza, preverjanje ideje…
  • Obiski tujih sejmov in sofinanciranje obiskov na sejmih
  • Sodelovanje v mednarodnih projektih
  • Tržne raziskave
  • Vključevanje v dobaviteljske verige
  • Gospodarske delegacije
  • Sodelovanje s poslovnimi klubi
  • Izvozno svetovanje
  • Finančna podpora s strani države

RAZVOJNE AGENCIJE

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
Poslanstvo RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica je svetovati in pospeševati razvoj na področju inovacij in tehnološkega razvoja, podpirati lokalno podjetništvo, oblikovati sodobno gospodarsko infrastrukturo ter pridobivati domače in tuje vire financiranja.

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

 

Razvojna agencija ROD Ajdovščina
Razvojna agencija ROD spodbuja podjetništvo z izvajanjem delavnic za podjetja v različnih fazah razvoja. Poleg tega nudi tudi brezplačna individualna podjetniška svetovanja ter pomoč pri iskanju virov financiranja iz različnih javnih sredstev. Predstavlja podporno okolje za podjetne in inovativne. Svoje poslanstvo opravlja že v osnovni šoli, kjer izvaja podjetniške krožke in tehnične dneve. Z vzpostavitvijo Coworking centra DŽOB v prostorih Mladinskega centra v Ajdovščini smo podjetjem ponudili možnost sodelovanja in povezovanja ter s tem rasti.

Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina

 

Posoški razvojni center
Posoški razvojni center opravlja različne naloge na področju spodbujanja podjetništva in regionalnega razvoja, človeških virov, okolja, prostora in podeželja ter promocije. V okviru projektov uspešno povezuje različne partnerje v lokalnem, regionalnem, čezmejnem in mednarodnem prostoru, kjer deluje v dobrobit prebivalstva in zasleduje cilje trajnostnega razvoja. Je izvajalec projekta “Regijska štipendijska shema”, v okviru katerega nudi delodajalcem možnost sofinanciranja kadrovskih štipendij, obenem pa je tudi pomembna izobraževalna ustanova za odrasle v Zgornjem Posočju.

Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin

 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
Na področju podjetništva v Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji nudijo brezplačna podjetniška svetovanja. Pripravljajo in izvajajo projekte na temo spodbujanja podjetništva ter malih in srednje velikih podjetji. Vključujejo se v aktivnosti spodbujanja socialnega podjetništva. Pripravljajo projekte in razpisno dokumentacijo ter investicijsko dokumentacijo za kandidiranje za sredstva na javnih razpisih za znane naročnike. Z namenom spodbujanja podjetnosti med mladimi izvajajo podjetniške krožke v šolah.

Mestni trg 1
5280 Idrija

GOSPODARSKA ZBORNICA

GZS OZ ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA
Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica je edino interesno združenje, ki zastopa interese gospodarstva v Goriški statistični regiji pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj.

Članom zagotavljajo nove priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge.

Je največja prostovoljna asociacija severno primorskih podjetij, center kakovostnih poslovnih informacij,  mesto za medsebojne poslovne stike in povezave, center vpliva na oblikovanje gospodarskega sistema in ekonomske politike, učinkovita vez za aktivno sodelovanje, del mednarodnega omrežja več kot 50 mednarodnih panožnih organizacij in drugih institucij ter mrežna organizacija, ki članom zagotavlja uveljavljanje njihovih regijskih interesov.

Sedejeva 2 A
5000 Nova Gorica

OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE

Osnovna naloga območnih obrtno-podjetniških zbornic je, da ščitijo in zastopajo interese svojih članov, skrbijo za pravilno ravnanje in njihov ugled tako, da spremljajo zakonske predpise ter predlagajo njihove spremembe in dopolnitev za dosego pogojev zaščite in razvoja obrtnega dela gospodarstva, sodelujejo pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov pri oblikovanju razvojne politike na nivoju občin, organizirajo dejavnost na področju promocije blaga in storitev, pospešujejo ohranjanje in razvoj tradicionalnih in umetnostnih obrti, ki se opravljajo na izviren način, organizirajo različna izobraževanja in usposabljanja svojih članov, nudijo servis storitev, ki jih obrtniki najpogosteje potrebujejo pri svoji administraciji ter nudijo številne nasvete na davčnem področju, finančno računovodskem področju, na področju delovnega prava in na drugih področjih.

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
Ulica Gradnikove brigade 6
5000 Nova Gorica

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina
Poleg zgoraj navedenega je v okviru OOZ Ajdovščina organiziran Klub mladih podjetnikov Vipavske doline, ki združuje mlade podjetnike z namenom povezovanja, mreženja in sodelovanja. Znotraj OOZ Ajdovščina deluje tudi Združenje za razvoj turizma, ki je prvo necehovsko večstrokovno združenje, v okviru katerega so združeni vinarji, gostinci, turistične kmetije, ponudniki nastanitev, športnih aktivnostih, turistične agencije in društva, ponudniki prevozov in drugih storitev z namenom skupnega sodelovanja in razvoja turistične ponudbe v Vipavski dolini.

Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Tolmin
Tumov drevored 15
5220 Tolmin

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija
Lapajnetova 19
5280 Idrija

RAZVOJ KADROV

Ljudska univerza Nova Gorica
Poslanstvo ustanove je širokemu krogu ljudi omogočati kakovostno vseživljenjsko učenje in svetovanje ter s tem skrbeti za celovito podporo pri pridobivanju znanja, osebnostni rasti in oblikovanju vrednot.

Cankarjeva ulica 8
5000 Nova Gorica

 

Ljudska univerza Ajdovščina
Ljudska univerza Ajdovščina je prepoznavna kot sodoben izobraževalni center za izobraževanje odraslih v Zgornji Vipavski dolini. Prinaša poglobljeno delo na področju socialnega opolnomočenja dolgotrajno brezposelnih oseb, ki potrebujejo dodatno podporo za uspešen vstop na trg dela. Na področju medgeneracijskega sodelovanja Center medgeneracijskega učenja nadgrajuje dobre prakse in pripravlja vrsto novih dejavnosti. Zelo intenzivno in načrtno v sodelovanju s podjetji in podpornimi organizacijami razvija in izvaja programe za potrebe gospodarstva.

Stritarjeva ulica 1a
5270 AJDOVŠČINA

 

Ljudska univerza Tolmin
Ljudska univerza Tolmin deluje v okviru javnega zavoda Posoški razvojni center. Z leti nadgrajuje vlogo osrednje izobraževalne ustanove za odrasle v Zgornjem Posočju, prepoznavne po kakovostnih izobraževalnih programih za različne ciljne skupine, dostopnosti, odprtosti, zadovoljstvu udeležencev in partnerjev, po sodelovanju z okoljem in povezovanju različnih generacij.

Trg tigrovcev 1
5220 TOLMIN

 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
Poslanstvo Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije je prispevati k dostopnosti ter kakovosti izobraževanja in učenja za vse prebivalce Idrijsko-Cerkljanskega. V okviru različnih projektov ustvarjajo nove možnosti za vseživljenjsko učenje, ki jih prilagajajo potrebam posameznikov in organizacij v okolju. Nudijo izobraževanja, celostno svetovanje in mentorstvo različnim ciljnim skupinam prebivalstva ter razvijajo njihove temeljne in poklicne kompetence za lažje prilagajanje spremembam, učinkovitejše opravljanje delovnih nalog, osebnostno rast, dejavno sodelovanje v družbi, razvijanje podjetniških idej in za večjo konkurenčnost na trgu dela.

Mestni trg 1
5280 Idrija

JAVNE AGENCIJE

Primorski tehnološki park d.o.o.
Primorski tehnološki park d.o.o. je družba, ki skrbi za nastanek, delovanje in rast inovativnih tehnološko najzahtevnejših podjetij. Podjetjem pomaga pri premagovanju podjetniških in tržnih izzivov s ciljem, da podjetja čim hitreje razvijejo svoje ideje v izdelke in storitve ter vstopijo na trg.
V Primorskem tehnološkem parku želijo ustvariti mednarodno prepoznavno poslovno okolje, ki bo privlačno za vrhunska, inovativna, visokotehnološka podjetja in znanstveno-raziskovalni svet ter s tem prispevati h gospodarskemu razvoju regije.

Mednarodni prehod 6, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica
Poslanstvo Agencije GOLEA je pospeševanje stalnega izboljševanja učinkovite rabe energije ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije z usmeritvijo k doseganju energetske neodvisnosti regij.

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Poslovni prostori:
Mednarodni prehod 6, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo – COBIK
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo je zasebni raziskovalni zavod, ustanovljen leta 2009. Zaposluje raziskovalce in razvojnike z najbolj obetavnih področij, kot so biokemija, biologija, mikrobiologija, bioinstrumentacija, optika, elektroinženirstvo, fizika, procesi čiščenja v biokemiji in farmacija.

V okviru COBIK-a deluje CE BI – Center za biotehnologijo, BIO Squash biotehnološki inkubator in Pisarna za prenos tehnologij.

 

CE BI – Center za biotehnologijo
V tem laboratoriju sta se septembra 2013 združila Bioinstrumentacijski laboratorij in Laboratorij za bioanalitiko. Laboratorij združuje visokotehnološke specialiste in raziskovalce iz Nacionalnega inštituta za biologijo ter podjetij BIA Separations d.o.o. in Instrumentation Technologies d.d. Laboratorij raziskuje in razvija tehnologije biosenzorjev.

 

BIO Squash biotehnološki inkubator
V letu 2014 je COBIK kot interno enoto oblikoval visoko specializirani biotehnološki inkubator, v katerem se osredotočajo na podporo tržno usmerjenim biotehnološkim projektom in biotehnološkim podjetjem. Svoje partnerje med drugim podpirajo z raziskovalnim sodelovanjem, skupnimi projekti, vrhunsko opremo, dostopom do globalnega networka in dostopom do investitorjev preko investicijske platforme COINVEST.

 

Pisarna za prenos tehnologij
COBIK-ova pisarna za prenos tehnologij je specializirana za biotehnologije.

Tovarniška 26
SI-5270 Ajdovščina

 

Zavod za kreativno podjetništvo Coworking Baza
Prednost Tolmina pred ostalimi pisarnami v večjih mestih je ravno odmaknjenost od mestnega vrveža, bližina divje in atraktivne narave, ki jo lahko čudovito vpletete v delovni ritem. Idealno za delovni odklop.  Coworking metoda dela je idealna za samostojne podjetnike, popoldance, freelancerje, manjše ekipe in podjetja, ki si želijo odmaknjeno od običajnega delovnega okolja pospešiti razvoj produkta. Skratka pisarna za vse, ki si želite biti samostojni, ne pa tudi sami.

Cankarjeva ulica 3
5220 Tolmin.

 

COWORKING IDRIJA
Coworking Idrija je coworking prostor in inkubator, ki sledi osnovnemu cilju, to je spodbujanju in razvoju podjetništva. Prostori so namenjeni predvsem mladim podjetjem in ambicioznim posameznikom na začetku njihove poslovne poti, ki jim najem klasičnih poslovnih prostorov ne predstavlja najboljše rešitve. Prostori zagotavljajo tudi ugodne pogoje za sodelovanje in mreženje med podjetniki ter gradnjo lokalne skupnosti.

Podjetniške zgodbe v okviru Coworkinga Idrija se razvijajo v atraktivnih prostorih nekdanje rudniške uprave, v neposredni bližini Topilnice Hg. Coworking Idrija ni zgolj delovni prostor, ampak postaja zbirališče mladih in manj mladih, kreativnih, inovativnih, predvsem pa željnih znanja, saj so v njem redno na voljo tudi predavanja in delavnice.

Arkova 43
5280 Idrija

 

COWORKING V VEČNAMENSKEM CENTRU CERKNO
Prostor je namenjen vsem, ki imate mlado podjetje in ste naveličani delati doma, ali pa si želite delati s podobno mislečimi. Tisti, ki nimate računalnika za delo in tisti, ki bi radi v sodelovanju z drugimi strokovnjaki prišli do boljših idej, ste vabljeni v Coworking Cerkno.

Bevkova ulica 9
5282 Cerkno

 

COWORKING CENTER DŽOB
Džob je coworking prostor, ki uporabnikom ponuja stalno ali občasno ustvarjalno in sodelovalno delovno okolje. Tu lahko uporabniki delujejo neodvisno ali se po potrebi medsebojno povezujejo z drugimi coworkerji. Poleg delovne mize so uporabnikom na voljo tudi lastna omarica, pisarniški material, uporaba sejne sobe za sestanke in možnost uporabe čajne kuhinje.

Mladinski center in hotel Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 A
5270 Ajdovščina

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES