SPOT SVETOVANJE GORIŠKA

Kaj vas zanima?

POSLOVNO SVETOVANJE

Nudimo vam osnovno svetovanje na področju ustanavljanja in zagona podjetja, razvoja poslovne ideje in poslovanja. Osnovno svetovanje vam je na voljo na različnih področjih:

 • Priprave poslovnih načrtov
 • Marketing
 • Vodenje podjetij
 • Gospodarsko in statusno pravo
 • Upravljanje s človeškimi viri
 • Družbena odgovornost podjetij in socialno podjetništvo
 • Internacionalizacija podjetij
 • Državne spodbude 

Statusne spremembe

Na vseh lokacijah konzorcijskih partnerjev lahko podjetniki in potencialni podjetniki pridobite informacije in opravite vse postopke v okviru portala e-VEM oz. v prihodnje portala SPOT – spot.gov.si.

 1. Registracija samostojnega podjetnika (s.p.) in enostavne eno-osebne d.o.o.
 2. Prijava davčnih podatkov za s.p. ali d.o.o.
 3. Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb
 4. Sporočilo o prostem delovnem mestu (obrazec PDM-1)
 5. Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja za gospodarsko družbo (obrazec M-1)
 6. Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) za gospodarsko družbo
 7. Prijava sprememb podjetnika v poslovni register 
 8. drugo

Storitve, ki jih opravljajo točke SPOT (VEM) opravljajo tudi notarji. Notarji imajo poseben status in niso vključeni v sistem SPOT. Pooblaščeni so za sprejemanje vseh vrst vlog za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register, medtem ko so ostale točke SPOT (VEM točke) pooblaščene le za registracijo enostavnih poslovnih oblik (s.p. in enostavna d.o.o.)  ter za prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS. Storitve pri notarjih so plačljive.

Poslovno okolje

Sodobno poslovno okolje se nenehna spreminja in širi. Naše poslovno okolje ni le Slovenija, ampak celotna Evropska unija. Prihodnost pa prinaša še večjo vpletenost v globalizacijske tokove in v integracijo z razvitimi gospodarstvi po svetu. V današnjem času naše okolje delovanja zaznamujejo fleksibilnost, inovativnost, internacionalizacija in digitalizacija.

Na SPOT Svetovanje Goriška vam nudimo osnovne informacije o trgu, na katerega vstopate. Poiščemo informacije o kupcih, obstoječih in potencialnih konkurentih, dobaviteljih in njihovi pogajalski moči, o stanju izdelkov/storitev na trgu ter možnostih pojava novih izdelkov/storitev oziroma substitutov. Raziščemo trende v vaši panogi in zberemo tudi druge pomembne informacije za poslovanje.

Povezovanje

SPOT Svetovanje Goriška skrbi za spodbujanje podjetništva v regiji preko mreženja subjektov podpornega okolja, kot so šole, zbornice, združenja, društva in podobno. Poslovne subjekte povezujemo v lokalnem okolju, obenem pa poskrbimo za povezave s sorodnimi institucijami v sosednjih državah. Preko osebnih obiskov pri podjetnikih in v sodelovanju z občinami skrbimo za vzpostavljanje ugodne podjetniške klime v regiji.

Izobraževanje

V sodelovanju s priznanimi strokovnjaki organiziramo podjetniška usposabljanja in delavnice o različnih podjetniških temah.

Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti

Z namenom izmenjave strokovnega znanja in izkušenj podjetnikov organiziramo dogodke Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti. Glavni cilj je organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivosti za delovanje ter primerjajo in delijo ideje, prakse in metode.

DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO

Kultura družinskega podjetništva in evropska tradicija

Družinska podjetja predstavljajo pomemben del gospodarstva. V naši državi je družinsko vodenih kar 83 odstotkov podjetij, ki so večinoma mikro in majhna podjetja z manj kot 50 zaposlenimi. Družinska podjetja zaposlujejo kar 70 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva. Več kot polovico slovenskih družinskih podjetij vodi prva generacija in le 30 odstotkov družinskih podjetij uspešno nadaljuje s poslovanjem v drugi generaciji.

V Evropi se vsako leto na nove lastnike prenese okoli 450.000 podjetij z dvema milijonoma zaposlenih. Ker so prenosi težko izvedljivi, jih po ocenah vsako leto propade 15.000 s 600.000 zaposlenimi. Za družinska podjetja je tako največji izziv prenos lastništva in vodenja podjetja na naslednjo generacijo.

Prenos lastništva

Razloge za nasledstvo delimo na dve skupini, na osebne in poslovne razloge. Osebni se v večini primerov vežejo na starost in upokojitev ali bolezen, podjetnik pa se za spremembo lahko odloči tudi iz drugih osebnih razlogov.

Med poslovne razloge lahko štejemo nerentabilno poslovanje podjetja ali zaostrene razmere na trgu, ki za podjetnika predstavljajo nepremostljivo težavo. Nekateri podjetniki podjetje prodajo v fazi intenzivne rasti, ko morda sami ne zmorejo slediti dinamiki rasti, podjetje pa takrat dosega visoko vrednost na trgu. Drugi prodajo podjetje v fazi zrelosti, ko je podjetje doseglo optimalno velikost in je poslovanje relativno stabilno.

Prenos podjetja je dobro načrtovati vsaj pet let v naprej in se nanj ustrezno pripraviti z vidika uvajanja naslednika, optimizacije poslovnih funkcij, davščin in podobno. Na kakšen način bo podjetnik izvedel prenos, je odvisno od uspešnosti poslovanja podjetja.

Nekateri od možnih načinov prenosa so:

prenos na naslednjo generacijo znotraj družine,

prenos znotraj širše družine ali prodaja zaposlenim,

zaposlitev zunanjega managerja,

tržna prodaja podjetja,

strateška partnerstva, franšizing,

zaprtje podjetja.

POSLOVNE PRILOŽNOSTI V MESTNIH SREDIŠČIH

Oživljanje mestnih središč

Mestna središča imajo velik pomen za razvoj celotnega mesta. K pozitivnemu mestnemu utripu pripomorejo tako bogata kulturna dediščina kot tudi pestra ponudba lokalnih trgovcev, gostincev in obrtnikov. Žal pa se v današnjem času vse bolj soočamo z upadanjem podjetniške aktivnosti v mestnih jedrih, saj se te dejavnosti selijo v velike centre na mestnih obrobjih. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikatero slovensko mestno jedro. Kot odgovor na trend izumiranja mestnih jeder se je v Evropi razvil pristop upravljanja mestnih jeder (Town Centre Management – TCM), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov. Povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki stremi k privabljanju več obiskovalcev in nove ponudbe v mestna jedra.

Dobra praksa temelji na zaposlitvi mestnega managerja za oživljanje mestnih jeder, ki koordinira vse deležnike.

Ukrepi občin

Tudi v Severno Primorski statistični regiji so mesta prepoznala potrebo po oživljanju mestnih jeder in ustvarjajo privlačna mesta za prebivalce in obiskovalce.

Občine z večjimi središči, kot so Nova Gorica, Ajdovščina in Idrija, so sprejele vrste ukrepov za sistemsko podporo vsem, ki želijo poslovati v mestnem središču. Poleg obnove središč in namenjanja vse več površin mirujočemu prometu, si občine prizadevajo za ponovno naselitev zanimivih vsebin v mestna jedra. Z razvojem turizma pa postajajo mestna jedra tudi središča kulturnega dogajanja ter prizorišča zabavnih in etnološko obarvanih prireditev.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES