18. oktobra, 2021
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD JE ODPRL 13 VAVČERJEV

Slovenski podjetniški sklad ima trenutno odprte vse vavčerje razen Vavčerja za digitalni marketing, katerega odprtje se pričakuje prav tako do konca oktobra.

Oprti so naslednji vavčerji:

1. SKLOP: Kakovost in intelektualna lastnina
§  Vavčer za certifikate kakovosti – AKTIVEN, objava 15.10.2021

§  Vavčer za patente, modele in znamke – AKTIVEN, objava 24.09.2021

2. SKLOP: Pomoč pri internacionalizaciji

 

§  Vavčer za tržne raziskave tujih trgov – AKTIVEN, objava 8.10.2021

§  Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih – AKTIVEN, objava 17.09.2021

§  Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino – AKTIVEN, objava 17.09.2021

3. SKLOP: Digitalizacija
§  Vavčer za pripravo digitalne strategije – AKTIVEN, objava 01.10.2021

§  Vavčer za digitalni marketing – V PRIPRAVI

§  Vavčer za dvig digitalnih kompetenc – AKTIVEN, objava 8.10.2021

§  Vavčer za kibernetsko varnost – AKTIVEN, objava 01.10.2021

4. SKLOP: Preoblikovanje družb
§  Vavčer za statusno preoblikovanje družb – AKTIVEN, objava 24.09.2021
5. SKLOP: Poslovna odličnost
§  Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM – AKTIVEN, objava 24.09.2021
6. SKLOP: Prenos lastništva
§  Vavčer za prenos lastništva – AKTIVEN, objava 10.09.2021
7. SKLOP: Prototipiranje
§  Vavčer za prototipiranje – AKTIVEN, objava 24.09.2021
8. SKLOP: Okoljsko vrednotenje (LCA analiza)
§  Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) – AKTIVEN, objava 17.09.2021

 

Vavčerje lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Na dan oddaje vloge morajo imeti poravnane obveznosti, vsaj enega zaposlenega in ohranjati število zaposlenih do oddaje zahtevka. Prijavitelji ne smejo imeti registrirane dejavnosti s področja ribištva in akvakulture ter primarne proizvodnje , predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

 

S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

 

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana. Obravnava vavčerjev je hitra.

 

Upravičeni stroški vavčerjev veljajo od 1.1.2021 dalje (oz. določeni v posameznem razpisu).

 

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 3. 2023.

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo stroški:

 • Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca).
 • Stroški nakupa standarda.
 • Stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobitve oz. vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2021.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PATENTE, MODELE, ZNAMKE

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Po tem javnem pozivu se sofinancirajo:

 • stroški priprave dokumentacijeza prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine;
 • stroški prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujinoza patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv);
 • stroški prevoda prijave(če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR (brez vključenega popolnega preizkusa) oz. 9.999,99 EUR (z vključenim popolnim preizkusom).

Strošek DDV ni upravičen strošek.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Zunanji izvajalec se izbere iz Kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih (dostopen: https://podjetniskisklad.si – JP za tržne raziskave na tujih trgih). POSEBNI POGOJ za zunanjega izvajalca: Izbrano svetovalno podjetje še ni preseglo kvote največ 10 tržnih raziskav po tem JP v koledarskem letu oddaje vloge.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Po tem javnem pozivu se sofinancirajo stroški udeležbe največ dveh udeležencev s strani MSP, in sicer:

 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
 • stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza); 5/7
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe na EXPO 2020 Dubaj in sicer:

 • strošek podjetniškega ali poslovnega paketa SPIRIT Slovenija kot organizatorja slovenske predstavitve na EXPO 2020 Dubaj.

Podjetje lahko (po pogojih iz javnega poziva) za udeležbo na EXPO 2020 Dubaj koristi največ en Vavčer za mednarodne forume (sofinanciranje stroškov paketa SPIRIT) in en Vavčer za udeležbo na gospodarskih delegacijah (sofinanciranje stroškov kotizacije, prevoza, nočitev in B2B) . V kolikor bi podjetje želelo koristiti oba vavčerja, je to možno le, v kolikor ne gre (v celoti ali delno) za iste dneve prisotnosti podjetja na EXPO 2020 Dubaj.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. Po tem javnem pozivu se sofinancirajo stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, Gospodarska zbornica 5/7 Slovenije ali katera izmed regionalnih gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera izmed območnih obrtno-podjetniških zbornic, poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, subjekti inovativnega okolja, tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja.

Upravičeni stroški so:

 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini.

Za EXPO 2020 Dubaj se kot strošek kotizacije upošteva tudi strošek vstopnice za EXPO 2020 Dubaj),

 • stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza,
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka (pri čemer se lahko za EXPO 2020 Dubaj uveljavlja največ 5 nočitev z zajtrkom),
 • Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP (v okviru posamezne delegacije), in sicer za lastnika in/ali zakonitega zastopnika in/ali zaposlenega v podjetju.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji). Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenije, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega.

Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu strokovnjakov pri DIH Slovenije.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,00 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA KIBERNETSKO VARNOST

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije: www.dihslovenia.si/smernice/:

 • Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
 • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k statusnemu preoblikovanju:

 • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
 • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
 • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
 • notarski stroški,
 • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA UVAJANJE POSLOVNE ODLIČNOSTI PO MODELU EFQM V MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

Namen in cilj javnega poziva je podpreti podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM 2020 v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer:

 • svetovalne storitve,
 • usposabljanje ključnih kadrov ter
 • sodelovanje na EFQM globalni nagradi.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 1. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
 2. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
 3. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000,00 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Namen in cilj javnega poziva je podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje). Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 6.000,00 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

 

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA CELOSTNO VREDNOTENJE OKOLJSKIH VPLIVOV (LCA)

Namen in cilj javnega poziva je podjetjem omogočiti izvedbo »celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka«.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html).

V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega strokovnjaka/izvajalca iz evidence strokovnjakov, ki jo vodi SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si

Prijavitelj mora za projekt pridobiti predhodno pozitivno mnenje SPIRIT Slovenia (obvezna priloga zahtevka).

Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Več informacij na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>

Seznam vseh razpisanih vavčerjev ter podrobne informacije o posameznem vavčerju najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

 

Brezplačno pomoč pri pripravi vloge (razložijo, kaj pomeni posamezno določilo javnega poziva, kaj je potrebno vpisati v posamezno polje na obrazcih, ipd.) in pomoč pri pripravi zahtevka nudimo v okviru točke SPOT svetovanje Goriška.

 

 

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES