1. decembra, 2020
Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

POMOČ V OBLIKI DELNEGA POVRAČILA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

Upravičenci:

 • Vpad prihodkov v obdobju oktober-december 2020 v primerjavi z oktobrom-decembrom 2019 za vsaj 30%
 • Registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020
 • ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona ali je samozaposlen, ki je na dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
 • Ni podjetje v težavah na dan 31.12.2019
 • ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in
 • zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov

Višina nekritih fiksnih stroškov se izračuna glede na naslednjo lestvico:

Upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019 oziroma upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v odstotku od letnih prihodkov za leto 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje za vsak mesec poslovanja v upravičenem obdobju iz osmega odstavka tega člena
30,00 odstotkov do vključno 70,00 odstotkov 0,6 odstotka
nad 70,00 odstotkov 1,2 odstotka

 

vendar ne več kot:

 • 1.000,00 evrov mesečno na zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno z drugo alinejo prvega odstavka tega člena, v upravičenem obdobju;
 • 90 odstotkov neto izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju
 • 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma

Število redno zaposlenih in velikost upravičenca se ugotavlja na dan oddaje vloge.

Upravičeno obdobje pomoči je od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020

Za uveljavitev mora upravičenec predložiti izjavo na portalu e-davki najkasneje do 31. decembra 2020

FURS izplača pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov 20. januarja 2021 za upravičence, ki so predložili izjavo v novembru in decembru 2020

 

ČAKANJE NA DELO PO PKP 6 – poslovni razlog

Delavec prejme nadomestilo v višini 80% njegove plače.

Sprememba:

Povračilo za delodajalca je 100% nadomestila (do sedaj 80%), ki ga je izplačal delavcu in ni več omejeno z najvišjim nadomestilom za brezposelnost (892 EUR), ampak z višino povprečne plače v Republiki Slovenije (1822 EUR).  V 100 odstotkov povračila nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I)

To velja le za podjetja, ki še niste prejela 800.000 EUR javnih sredstev.

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače po tem zakonu z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri ZRSZ v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo.

 

ČAKANJE NA DELO PO PKP 6 – višja sila (karantena, varstvo otroka)

Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej ne morejo opravljati dela, Republika Slovenija povrne v celoti. (bruto I)

 

ODLOG PLAČILA DAVKOV ALI PRISPEVKOV

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Odlog velja tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo davka ali prispevkov oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davka ali prispevkov ne zaračunajo obresti.  V kolikor pa zavezanec s plačilo posameznega obroka zamudi, mu z dnem zapadlosti obroka zapadajo vsi naslednji neplačani obroki.

Davčni organ bo o vlogi, ki jo bodo davčni zavezanci vložili elektronsko preko eDavkov, odločil v 8 dneh.

Ukrep velja do 31. decembra 2020, pri čemer ga lahko vlada podaljša še za obdobje 6 mesecev.

DELNO POVRNJENI IZGUBLJENI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE NA DOMU ALI NEMOŽNOSTI IN OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA OTROKA

Upravičenci:

 • Samozaposleni in družbeniki zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka 250 eurov za vsako karanteno na domu ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu.

Uveljavljanje v roku 30 dni po vročitvi odločbe o karanteni oziroma po nastopu okoliščin. Vloga prek E-davkov.

 

OBVESTILO INŠPEKTORATU ZA DELO PRED ZAČETKOM DELA NA DOMU

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvestilo iz prejšnjega odstavka vložijo elektronsko, preko portala EVEM. Ponovno bo potrebno razširiti pooblastila za portal eVem.

VLADA JE PODALJŠALA UPORABO UKREPOV IN OMEJITEV

Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:

 1. a) za sedem dni podaljšauporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni delni omejitvi oziroma prepovedi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;

 

 1. b) za 14 dni podaljšauporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje

 

Članek zapisala: Tea Gruden, svetovalka SPOT svetovanje GORIŠKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES