6. septembra, 2021
Objavljen nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

V Uradnem listu RS št. 142/2021 je bil 4.9.2021 objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Odlok, ki je začel veljati danes, 6. septembra 2021, združuje ureditve več prej ločenih odlokov v zvezi z omejevanjem in obvladovanjem nalezljive bolezni COVID-19, kot so izpolnjevanje PCT pogoja za ponudnike in osebe, ki se udeležujejo dejavnosti, uporabo zaščitnih mask, samotestiranje, kritje stroškov in vpogled v dokazila o izpolnjevanju PCT pogoja itn.

Spodaj so naštete najbolj pomembne spremembe glede na trenutno veljavno ureditev.

PCT pogoj: Po novem sešteje, da je PCT pogoj izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od navedenih dokazil, in sicer:

 1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela: – drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca (do 12. septembra 2021 zadostuje en odmerek slednjih dveh cepiv, če je od cepljenja poteklo 21 dni) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku; – prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
 5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 240 dni;
 6. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke zgoraj. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

Dejavnosti, kjer je PCT pogoj nujen za ponudnike: PCT pogoj po novem morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev, in sicer v:

 1. zdravstveni dejavnosti,
 2. dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
 3. socialno varstveni dejavnosti,
 4. kulturnih dejavnostih,
 5. dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
 6. dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
 7. dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 8. dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
 9. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji,
 10. dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
 11. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 12. državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku,
 13. dejavnosti avtotaksi prevozov,
 14. dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah,
 15. na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
 16. na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov),
 17. policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvajajo naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti,
 18. osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, azilnih domovih, integracijskih hišah,
 19. osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini,
 20. uradne osebe, ki opravljajo nadzor po področnih predpisih (npr. inšpektorji) oziroma tiste, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega odloka in pooblaščene osebe, ki opravljajo izvršbo.

 

Samotestiranje: Za osebe iz prejšnjega odstavka se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega. Pri tem je pomembno, da ponudniki iz prejšnjega odstavka za opravljanje občasnega dela oziroma za občasno udeležbo v okoljih ali dejavnostih dokazujejo PCT pogoj testiranja samo s PCR metodo ali HAG metodo, kot je opisana na začetku (torej na 72h oz. 48h). Samotestiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje se ne vnaša v CRPP in se ga ne uporablja za pridobitev EU DCP. V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR.

 

PCT pogoj za uporabnike storitev ali osebe, ki so udeležene/prisotne pri izvajanju dejavnosti: PCT pogoj po novem morajo izpolnjevati tudi osebe, ki so udeležene ali prisotne pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji iz 1. do vključno 11. točke odstavka »Dejavnosti, kjer je PCT pogoj nujen za ponudnike«. Poleg njih PCT pogoj morajo izpolnjevati, med drugimi npr., tudi športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in odprtih prostorih in uporabniki zaprtih žičniških naprav. Izjeme, ki jim PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati so:

 1. osebam, ki so mlajše od 12 let,
 2. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 3. uporabnikom storitev:

– trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost,

– lekarn,

– bencinskih servisov,

– bank in zavarovalniških storitev,

– pošte,

– dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane,

– servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti.

Omejitve iz tega odstavka ne veljajo tudi v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

 

Preverjanje PCT pogoja: Za osebe iz odstavkov »Dejavnosti, kjer je PCT pogoj nujen za ponudnike« in »PCT pogoj za uporabnike storitev ali osebe, ki so udeležene/prisotne pri izvajanju dejavnosti« preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja pogoja opravlja z dokazili iz prvega odstavka zgoraj. Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne inštitucije. Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

 

Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje: Za osebe iz odstavka »Dejavnosti, kjer je PCT pogoj nujen za ponudnike« zagotavljajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Uporabniki storitev stroške testiranja, ki so pogoj za izpolnjevanje PCT pogoja, krijejo sami. Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

 

Uporaba zaščitne maske: Zaščitna maska je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih ter tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Izjema velja i. za člane istega gospodinjstva na odprtem, ii. ko je na odprtem zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, iii. v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in iv. na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT. Uporaba maske prav tako ni potrebna, med drugim, za i. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, ii. ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

 

Razkuževanje rok: Še naprej je ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki ga mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor. Enako velja za upravnike večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, ki morajo zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok.

 

Prezračevanje: Izvajalci dejavnosti oziroma upravljalci poslovnih stavb in stavb, v katerih se izvaja dejavnost na območju Republike Slovenije so dolžni poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.

 

Tea Gruden

Vir: Uradni list 142/2021

Vir: OZS

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES