14. oktobra, 2021
NAPOVED RAZPISOV V TURIZMU

NAPOVED RAZPISOV V TURIZMU

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na letošnjem MOS-u v Celju predstavilo načrt črpanja evropskih sredstev v prihodnjem letu ter s tem v povezavi načrt objave razpisov v turizmu.

 

Sredstva se bodo črpala iz 3 skladov:

 • iz React EU (50 mio EUR) se bo financiralo investicije v nastanitveno infrastrukturo višje kakovosti in prestrukturiranje gorskih centrov (celoletna ponudba za aktiven oddih). Predvidena je objava do konca oktobra 2021.
 • iz Sklada za okrevanje in odpornost (79 mio EUR) se bo financiralo investicije v nastanitveno infrastrukturo višje kakovosti, javno turistično infrastrukturo in kulturno dediščino. Predvideni sta dve objavi do konca leta 2022.
 • iz Kohezijske ovojnice 2021-2027 (finančni razrez ni še znan) se bo financiralo investicije v podporno okolje: upravljanje in razvoj vodilnih turističnih destinacij, javno turistično infrastrukturo, digitalizacijo poslovanja (skupni razpis MGRT) in prehod na krožno gospodarstvo (skupni razpis MGRT). Predvidene so objave v letu 2022.

 

 1. REACT EU (predvidena objava razpisa: oktober-november 2021)

PREDMET SOFINANCIRANJA:

 1. razpis: Nastanitvene kapacitete 3*-5* – TRAJNOSTNO IN KAKOVOSTNO PREOBLIKOVANJE ZA DVIG DODANE VREDNOSTI (15 mio EUR).

Financirale se bodo novogradnje in obnove objektov. Pomembna bo skladnost z vizijo: butičnost, avtentičnost, lokalna identiteta, personalizirana doživetja. Poudarek je na dvigu kakovosti (opremljenosti in storitev), dvigu dodane vrednosti ter trajnostnemu razvoju in digitalizaciji.

 1. razpis: PRESTRUKTURIRANJE GORSKIH CENTROV v celoletna gorska središča za aktiven oddih (z investicijami v žičniško in spremljajočo infrastrukturo) (35 mio EUR).

UPRAVIČENCI: podjetja s področja turizma (z izjemo podjetij v državni lasti) ter gospodarske družbe in javni subjekti , ki so nosilci slovenskih večjih gorskih centrov

KLJUČNI POGOJI:

 • Zgolj »ready to go« projekti:
  • Dokazilo inv. namere skladnosti s prostorskimi akti
  • GD v pridobivanju (predložitev v določenem roku)
  • Dokumenti v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ:
   • Projekti med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta
   • Nad 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program
   • Nad vrednostjo 2,5 mio EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program
  • Druga določila razpisa
 • Višina sofinanciranja v skladu z v JR določeno shemo (razlika V/Z kohezijska regija, velikost podjetja – manjše podjetje/višja sredstva) oz. izračunom vrzeli za gorske centre (CBA analiza)
 • Zaključek projektov: konec 2023
 1. SKLAD ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

PREDMET SOFINANCIRANJA:

 

 1. razpis: NASTANITVENE KAPACITETE (hoteli, moteli, gostišča, penzioni, visoko kvalitetni kampi, glampingi in turistične kmetije) – vsaj 3* TRAJNOSTNO IN KAKOVOSTNO PREOBLIKOVANJE ZA DVIG DODANE VREDNOSTI

Financirale se bodo novogradnje in obnove objektov. Pomembna bo skladnost z vizijo: butičnost, avtentičnost, lokalna identiteta, personalizirana doživetja. Poudarek je na dvigu kakovosti (opremljenosti in storitev) in dodane vrednosti ter trajnostnemu razvoju in digitalizaciji ter dvigu kompetenc kadrov.

UPRAVIČENCI: gospodarske družbe (velika podjetja in MSP z izjemo podjetij v državni lasti)

 

 1. razpis: INVESTICIJE V JAVNO IN SKUPNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO IN NARAVNE ZNAMENITOSTI V TURISTIČNIH DESTINACIJAH za dvig kakovosti, ugleda in vrednosti destinacij

Financirale se bodo investicije v javne površine, dostopne poti, sprehajalne poti, javne plaže ob morju, rekah, jezerih in ribnikih, javni privezi, planinske poti, planinske koče, javni pitniki in vodnjaki naravne vode, kolesarske steze, spomeniki, parki, tematske ogledne površine/hiše, deli zgodovinskih mestnih jeder, kongresne in druge dvorane, ipd.

UPRAVIČENCI: lokalne skupnosti, javni zavodi, zveze društev.

 

 1. KOHEZIJSKA OVOJNICA 2021-2027 (vsebina je okvirna, finančni razrez še ni znan), sredstev ne bo veliko, namenjena predvsem mehkim vsebinam

PREDMET SOFINANCIRANJA

Pametno upravljanje in razvoj makro destinacij in vodilnih destinacij

 • Strateško načrtovanje, razvoj, vključno z valorizacijo kulturne in naravne dediščine, povezovanje turistične ponudbe, dvig kompetenc zaposlenih v turizmu na območju turističnih destinacij, promocija
 • Uvajanje tehnoloških rešitev s ciljem zmanjšanja bremena predvsem na kritičnih točkah, kjer obstaja zaznava preturizma s strani lokalnega prebivalstva in turistov

Razvoj turističnih produktov v skladu z vizijo turizma butičnost, trajnost, avtentičnost, personalizirana ponudba, 5* doživetja.

 

Predvideni so razpisi za:

 

 • Javna turistična infrastruktura
 • Digitalizacija poslovanja (skupni razpisi MGRT). Digitalizacija v trženju, vpliv na customer journey, prodaji, procesih/poslovanju, večja atraktivnost in varnost turističnih produktov
 • Prehod na krožno gospodarstvo – turizem kot velik generator odpadkov (skupni razpisi MGRT). Uvajanje trajnostnih oziroma krožnih in digitalnih poslovnih modelov. Uvajanje novih nizkoogličnih produktov, procesov in tehnologij za krepitev verig vrednosti.

UPRAVIČENCI: MSP, vodilne destinacije


Predviden je tudi nov JR za pomoč turizmu za zagon dejavnosti – za najbolj prizadete panoge (cca 30mio EUR) (konec oktobra/začetek novembra 2021)

 • Za obdobje junija do oktobra
 • Pogoj: upad prihodkov 65 % ali več (2020 napram 2019)
 • Višina pomoči vezana na število zaposlenih (cca 10.000 EUR na zaposlenega)

UPRAVIČENCI

SKD-ji gostinstvo, turizem in spremljajoče dejavnosti (šport, kultura)

 

Za več informacij se lahko obrnete na svetovalce SPOT svetovanje Goriška ali na elektronski naslov info@spot-goriska.si.

 

 

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

041 975 411 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES