13. januarja, 2021
Javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 Tekst: Karmen Budin

V začetku januarja je bil objavljen nov razpis za mikrokredite, ki je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Kandidirajo lahko podjetja, ki imajo sedež na obmejnih problemskih območjih. Na Goriškem tako pridejo v poštev podjetja s sedežem v občinah Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko, in sicer za zneske kreditov med 5.000 in 25.000 EUR. V nadaljevanju predstavljamo javni razpis, postopek kandidiranja za mikrokredit in pogoje za pridobitev mikrokredita na javnem razpisu.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju Slovenski podjetniški sklad ali SPS) je v Uradnem listu RS št. 204/2020 dne 31. 12. 2020 s spremembo v Uradnem listu RS št. 3/2021 dne 8. 1. 2021 objavil Javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, čigar namen je z neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljnjem besedilu MSP) za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilj javnega razpisa je ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Sredstva so namenjena obmejnim problemskim območjem, kar pomeni, da je razpis na Goriškem zanimiv za podjetja v občinah Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Finančna sredstva v skupni višini 7.941.128,95 EUR v celoti zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju MGRT).

Novica je vsekakor vzpodbudna, saj pomeni še en način pridobivanja sredstev za ponovni zagon podjetij v regiji, ki je bila med najbolj prizadetimi od epidemije Covid-19.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo sedež in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju ter so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki ter gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge na javni poziv vsaj enega zaposlenega za pol delovni čas. Pri tem se nosilec dejavnosti šteje kot zaposleni, če je to njegova edina podlaga za zavarovanje.

Dodatno javni razpis navaja dodatno zahtevo, da prijavitelj ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev.

Prijavitelj tudi ne sme imeti neporavnanih obveznosti do SPS ali do poslovnih bank, se ne sme šteti kot podjetje v težavah, ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, ne sme prejemati državnih pomoči za podjetja v težavah, ne sme imeti neporavnanega naloga za izterjavi zaradi predhoden odločbe Evropske komisije in mu ni bila v zadnjih  letih pravnomočno izrečena globa za prekršek zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države.

Osnovni pogoji kandidiranja za mikrokredit so, da podjetje izkaže zagotovljen trg, porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti, zavarovanje kredita, predvideno poslovanje z dobičkom in realno načrtovan pozitivni denarni tok o obdobju od leta 2022 do leta 2024, S-BON1 z oceno vsaj SB8 za ustrezno poslovno leto (za vloge od 1. 2. 2021 do vključno 1. 5. 2021 za leto 2019, za kasnejše pa leto 2020).

Kredit lahko krije do največ 85% upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR, pogodbena fiksna obrestna mera znaša 1,1% (in je enaka efektivni obrestni meri), ročnost kredita je lahko najmanj 12 mesecev in največ 60 mesecev, z najdaljšim možnim moratorijem 6 mesecev.

Zavarovanje kredita znaša minimalno 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima neobremenjeno nepremično premoženje v ustrezni vrednosti (v višini zneska kredita).

Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v enkratnem znesku. Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 4 mesece pred oddajo vloge in največ 8 mesecev po odobritvi kredita. Povračilo sredstev že plačanih obveznosti s kreditom ni dovoljeno.

 

Upravičeni stroški so lahko:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (a ne nakup cestno transportnih sredstev),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva,
  • strošek materiala in trgovskega blaga,
  • strošek storitev in
  • stroški dela (do največ 50% mikrokredita).

Nastati morajo za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na obmejnih problemskih območjih.

Vlogo za pridobitev mikrokredita s prilogami vlagatelj ali njegov pooblaščenec odda preko e-portala SPS. Vsebovati mora popolno vlogo za financiranje, obrazec zavarovanja kredita, izjavo o lastnem premoženju, pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS, dokazilo o bonitetni oceni in revidirano letno poročilo (če je zavezanec k izdelavi zavezan in še ni bilo objavljeno). Ob tem velja poudariti, da SPS vlagatelje pozove k dopolnitvi vloge, a le za priloge (sama vloga mora biti že ob oddaji popolna) ter s kratkim rokom za dopolnitev (največ 3 dni), zato svetujemo, da ob oddaji skrbno preverite vlogo in priloge.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 1. 2. 2021, 1. 3. 2021, 1. 4. 2021, 1. 5. 2021, 1. 6. 2021, 1. 7. 2021, 1. 9. 2021 in 1. 10. 2021.

Komisija za dodelitev sredstev SPS bo popolne vloge ocenila na podlagi števila zaposlenih, bonitetne ocene vlagatelja, finančnih kazalnikov (kapital / obveznosti do virov sredstev, mikrokredit / čisti prihodki od prodaje, prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit, finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja (EBITDA), glavna dejavnost podjetja), nakar bo SPS vlagateljem posredoval sklep o odobritvi ali neodobritvi – najkasneje v roku 45 dni od roka za opiranje vlog. Vročanje dokumentov in podpisovanje navedenih dokumentov bo potekalo v digitalni obliki, na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila.

Če poenostavimo, je torej prijava možna za prijavitelje z najmanj enim zaposlenim, s primerno kreditno sposobnostjo in za določene upravičene stroške, za zneske od 5.000 do 25.000 EUR. Tako prijava kot nadaljnje vročanje dokumentov poteka elektronsko, z digitalnim potrdilom.

Naj kot zaključek še navedemo, da so prijaviteljem za vse dodane informacije na voljo svetovalci SPS na telefonskih številkah (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES