3. avgusta, 2020
Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme: kaj in kako?

V začetku julija nas je razveselila vzpodbudna novica o novem javnem pozivu za sofinanciranje zaščitne opreme, ki je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. V nadaljevanju predstavljamo javni poziv, postopek kandidiranja za sredstva in pogoje za pridobitev sredstev na javnem pozivu.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju Slovenski podjetniški sklad ali SPS) je v Uradnem listu RS št. 93/2020 dne 3. 7. 2020 in št. 101/2020 dne 17. 7. 2020 objavil Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme, čigar namen je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oziroma po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. Finančna sredstva v skupni višini 10.000.000,00 EUR za leto 2020 zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju MGRT).

Novica je vsekakor vzpodbudna in ponujeno rešitev močno pozdravljamo. Izpostaviti je treba dvojni učinek javnega poziva, saj bo na eni strani zagotovil večjo varnost zaposlenih pri delu in varno poslovanje oziroma delovanje podjetja, po drugi strani pa bo gospodarstvenikom vsaj delno olajšal nakup nujne opreme v teh turbulentnih časih.

Pri pripravi dokumentacije in postopku prijave je potrebno paziti na določene zahteve javnega poziva, ki morajo biti izpolnjene, da je prijava pozitivno rešena. Poudariti je potrebno predvsem minimalne pogoje za to, da lahko podjetje kandidira na javnem pozivu, ki jih v sledečem besedilu povzemamo po objavah v Uradnem listu RS št. 93/2020 in 101/2020.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na javni poziv vsaj 5 zaposlenih. Pri tem se nosilec dejavnosti in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja štejejo kot zaposleni, če je to njihova edina podlaga za zavarovanje.

Prijavitelj tudi ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do izvajalskih institucij Ministrstva ali Finančne uprave ter ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju pogodb o sofinanciranju v preteklosti. Prav tako ne sme biti v postopkih prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja ali pod kakšnim drugim ukrepom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, niti ne prejema ali je v postopku pridobivanja državnih pomoči po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. Proti prijavitelju prav tako ne sme biti podana prepoved poslovanja v razmerju do MGRT po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ter nima registrirane glavne dejavnosti ali sofinancira dejavnost v sektorjih ribištva, akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Poleg tega prijavitelj ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči. Poleg tega prijavitelj istih upravičenih stroškov, ki so predmet sofinanciranja po predmetnem javnem pozivu, ne sme uveljavljati iz drugih nepovratnih javnih virov. Naj dodamo še, da se javni poziv izvaja v okviru sheme de minimis, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let – prijavitelj naj bo pozoren predvsem na razne  občinske pomoči gospodarstvu, ki jih je prejel v tem času, oprostitve komunalnega prispevka, sofinanciranje obnov, zaposlovanja in podobno… Ker so oblike pomoči de minimis zelo raznolike, na tem mestu težko opišemo vse, opozoriti pa velja na dejstvo, da se je skupni znesek fiksen in ga prijavitelj v roku treh let ne sme preseči ne glede na obliko, namen ali drugo značilnost shem, preko katerih je bila pomoč dodeljena.

Posebno je potrebno poudariti tudi, da se v okviru javnega poziva odobri največ ena vloga na posamezno podjetje, in sicer za upravičene stroške nakupa zaščitne opreme, ki je bil izveden v obdobju od 12. 3. 2020 do 31. 10. 2020, in sicer v višini zneska glede na predložene račune za zaščitno opremo, a največ 200 EUR na zaposlenega pri prijavitelju ter v višini najmanj 1.000,00 EUR in največ 9.999,00 EUR.

Prijavitelj lahko uveljavlja stroške nakupa naslednjih kategorij zaščitne opreme:

  • pralne zaščitne obrazne maske – največ do 4 EUR na posamezni kos;
  • zaščitne obrazne maske za enkratno uporabo – največ do  EUR na posamezni kos;
  • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos;
  • razkužila – največ do 20 EUR na liter;
  • brezstični termometri za merjenje telesne temperature – največ do 50 EUR na posamezni kos.

DDV ni upravičen strošek.

Če poenostavimo, torej prijava ni možna za prijavitelje z manj kot petimi zaposlenimi ali ki ne izkazujejo upravičenih stroškov po zgoraj opisnih kategorijah zaščitne opreme v skupni vrednosti 1.000 EUR brez DDV.

Vsekakor je vedno smotrno pohiteti s prijavami na razpise za sofinanciranje, a je v konkretnem primeru pomembno, da prijavitelj ob prijavi poskrbi, da je dokumentacija urejena in da se stroški navezujejo na kategorije zaščitne opreme, ki so navedene v javnem pozivu. Tako npr., razkužilo za površine ni upravičen strošek, prav tako ne material za izdelavo pralnih mask. Koristno vodilo pri izpolnjevanju vloge je tudi zbir vprašanj in odgovorov, ki je poleg razpisne dokumentacije objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107). Če namreč določen del prijavljenih stroškov v postopku presoje vloge izločijo kot neupravičene, je možno, da vsota upravičenih stroškov ne doseže minimalnega zneska financiranja in je vloga zavrnjena.

Vlogo je mogoče oddati samo elektronsko, preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada, in sicer z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika oziroma njegovega pooblaščenca (ki se mora izkazati s podpisanim pooblastilom, ki ga priloži vlogi), do dne 31. 10. 2020.

Sam postopek javnega poziva se bo vodil na SPS, pri tem je potrebno primarno poudariti, da dopolnjevanje vlog ni možno. Za popolno vlogo šteje vloga, ki je oddana preko ePortala SPS, vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge ter je pripravljena v skladu z določili javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih. V primeru nepopolne vloge se prijavitelju sofinanciranje ne bo odobrilo in bo o tem pisno obveščen – če bo ustrezal pogojem, bo seveda obdržal možnost oddaje nove vloge na javni poziv.

Kot odločitev o dodelitvi sredstev se bo prijaviteljem posredovala pogodba o sofinanciranju, in sicer predvidoma najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na SPS, izplačilo pa se bo izvedlo po prejemu podpisane pogodbe, ki jo bo moral prijavitelj vrniti v roku 8 dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Naj ob tem opozorimo tudi na zahtevo SPS, da bo potrebno opraviti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se bo lahko izvedla na sedežu SPS, na eni od točk SPOT svetovanje ali na upravni enoti. Prva dva načina identifikacije sta brezplačna, na upravni enoti pa je plačljiva.

V kolikor prijavitelj meni, da mu sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima v roku 30 dni po prejemu obvestila o neizboru pravico sprožiti upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče.

Naj kot zaključek še navedemo, da je sam prijavni list relativno kratek in enostaven za izpolnjevanje, zato velikih težav pri oddajanju vlog ne pričakujemo. Vsekakor pa smo prijaviteljem za vse dodane informacije na voljo svetovalci mreže SPOT, konkretno za Goriško v tretjem nadstropju Obrtnega doma v Novi Gorici, Ulica Gradnikove brigade 6. oziroma na tel. št. 05/330 66 90. Skupaj z vami lahko pregledamo dokumentacijo in vam svetujemo pri sami pripravi in oddaji vloge, pri nas lahko tudi opravite identifikacijo podpisnika pogodbe, potem ko so vam sredstva odobrena.

Tekst: Karmen Budin

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES