30. aprila, 2024
Članek_Kako uspešno pridobiti evropska sredstva za razvoj podjetij

KAKO USPEŠNO PRIDOBITI EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ PODJETIJ

V času hitrih tehnoloških sprememb in nenehnega razvoja tržnih priložnosti so evropska sredstva za razvoj podjetja postala ključen vir financiranja inovacij, rasti ter konkurenčnosti. Vendar pa je proces pridobivanja teh sredstev lahko kompleksen in zahteva dobro načrtovanje, pripravo ter sledenje strogo določenim postopkom.

Kot najpomembnejši element pristopa k pridobivanju sredstev za sofinanciranje projekta je razvojno inovativno razmišljanje. Šele v drugi fazi je potrebno dobro razumevanje razpoložljivih programo in razpisov.

Če se osredotočimo na nove inovativne produkte v kontekstu zelenega prehoda ni odveč vzpostaviti v svoji organizacije razmislek o izzivih, ki nas čakajo v naslednjih letih. Razvoj novih produktov, ki bi pomagali pri obvladovanju podnebnih sprememb, bi lahko predstavljalo ključno in inovativno področje za razvoj podjetij.

Nekaj potencialnih novih produktov potrebnih za zeleni prehod:

1.Napredni sistemi za čiščenje zraka: Razvoj inovativnih naprav za čiščenje zraka, ki bi
učinkovito odstranjevale škodljive pline in delce iz okolja. To bi lahko vključevalo naprave
za filtriranje zraka za domačo uporabo, pa tudi večje sisteme za čiščenje zr aka v
industrijskih in mestnih okoljih.

2. Trajnostni materiali za gradbeništvo: Razvoj novih trajnostnih materialov za
gradbeništvo, ki bi zmanjšali ogljični odtis stavb in infrastrukture. To bi lahko vključevalo
inovativne materiale, kot so bio beton, reciklirani materiali in materiali z nizkim v plivom
na okolje.

3. Napredni sistemi za recikliranje: Razvoj naprednih sistemov za recikliranje in ponovno
uporabo odpadkov, ki bi zmanjšali količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih. To bi
lahko vključevalo nove tehnologije za ločevanje odpadkov, inovativne procese
recik liranja in razvoj novih produktov iz recikliranih materialov.

4. Pametni sistemi za učinkovito rabo energije: Razvoj pametnih sistemov za nadzor in
upravljanje porabe energije v domovih, podjetjih in mestnih infrastrukturah. To bi
vključevalo napredne senzorje, pametne termostate, sisteme za upravljanje z osvetlitvijo
in sisteme za upravljanje z energijo v pametn ih mestih.

5. Napredne tehnologije za obnovljive vire energije: Razvoj inovativnih tehnologij za
zajemanje in shranjevanje energije iz obnovljivih virov, kot so sončna, vetrna in
hidroenergija. To bi lahko vključevalo napredne baterijske sisteme, tehnologije za
shranjev anje vodikove energije in nove metode za izboljšanje učinkovitosti obnovljivih
virov energije.

6. Pametna kmetijska tehnologija: Razvoj pametnih kmetijskih tehnologij, ki bi pomagale
pri prilagajanju na podnebne spremembe in zmanjševanju vpliva kmetijstva na okolje.
To bi vključevalo napredne senzorje za nadzor vremenskih razmer, avtomatizirane
sisteme za namakanje in gnojenje ter tehnologije za bolj učinkovito upravljanje zemljišč.

7. Pametna mobilnost: Razvoj inovativnih rešitev za pametno mobilnost, kot so električna ametna mobilnost: Razvoj inovativnih rešitev za pametno mobilnost, kot so električna vozila, deljenje voženj, pametne avtobusne in kolesarske sisteme ter napredne aplikacije vozila, deljenje voženj, pametne avtobusne in kolesarske sisteme ter napredne aplikacije za načrtovanje poti, ki bi spodbujale uporabo okolju prijaznih načinov prevoza.za načrtovanje poti, ki bi spodbujale uporabo okolju prijaznih načinov prevoza.

8. Napredni sistemi za vodno upravljanje: Razvoj naprednih tehnologij za učinkovito Napredni sistemi za vodno upravljanje: Razvoj naprednih tehnologij za učinkovito upravljanje z vodnimi viri, vključno z inovativnimi sistemi za čiščenje odpadnih voda, upravljanje z vodnimi viri, vključno z inovativnimi sistemi za čiščenje odpadnih voda, naprednimi sistemi za zajemanje deževnice in tehnologijami za učinkovito namakanje v naprednimi sistemi za zajemanje deževnice in tehnologijami za učinkovito namakanje v kmekmetijstvu.

9. Trajnostna prehranska industrija: Razvoj inovativnih rešitev za trajnostno prehransko Trajnostna prehranska industrija: Razvoj inovativnih rešitev za trajnostno prehransko industrijo, kot so alternativni viri beljakovin, tehnologije za zmanjšanje odpadkov hrane, industrijo, kot so alternativni viri beljakovin, tehnologije za zmanjšanje odpadkov hrane, pametne embalaže za podaljšanje roka trajanja in sistemi za sledenje in transpapametne embalaže za podaljšanje roka trajanja in sistemi za sledenje in transparentnost rentnost prehranske verige.prehranske verige.

10. Zelene tehnologije za gradbeništvo: Razvoj novih zelenih tehnologij in materialov za Zelene tehnologije za gradbeništvo: Razvoj novih zelenih tehnologij in materialov za gradbeništvo, vključno z zelenimi strehami, pasivnimi hišami, sončnimi paneli vgrajenimi gradbeništvo, vključno z zelenimi strehami, pasivnimi hišami, sončnimi paneli vgrajenimi v stavbe in obnovljivimi viri energije za ogrevanje in hlajenje.v stavbe in obnovljivimi viri energije za ogrevanje in hlajenje.

11. Pametna infrastruktura za mesta: Razvoj pametnih infrastrukturnih rešitev za trajnostna Pametna infrastruktura za mesta: Razvoj pametnih infrastrukturnih rešitev za trajnostna mesta, kot so napredni sistemi za upravljanje prometa, pametna razsvetljava, senzorji za mesta, kot so napredni sistemi za upravljanje prometa, pametna razsvetljava, senzorji za nadzor kakovosti zraka in tehnologije za upravljanje odpadkov.nadzor kakovosti zraka in tehnologije za upravljanje odpadkov.

12. Napredne metode za krožno gospodarstvo: Razvoj inovativnih metod in tehnologij za Napredne metode za krožno gospodarstvo: Razvoj inovativnih metod in tehnologij za krožno gospodarstvo, ki spodbujajo ponovno uporabo, recikliranje in obnovo materialov krožno gospodarstvo, ki spodbujajo ponovno uporabo, recikliranje in obnovo materialov ter zmanjšujejo porabo virov in odpadke.ter zmanjšujejo porabo virov in odpadke.

13. Napredni sistemi za recikliranje plastike: Razvoj inovativnih tehnologij in sistemov za Napredni sistemi za recikliranje plastike: Razvoj inovativnih tehnologij in sistemov za recikliranje plastike, ki bi omogočili bolj učinkovito ločevanje, čiščenje in predelavo recikliranje plastike, ki bi omogočili bolj učinkovito ločevanje, čiščenje in predelavo odpadne plastike v visokokakovostne surovine za ponovno uporabo. To bi vključevaodpadne plastike v visokokakovostne surovine za ponovno uporabo. To bi vključevalo lo napredne procese recikliranja, kot so kemično recikliranje, razgradnja na molekularni napredne procese recikliranja, kot so kemično recikliranje, razgradnja na molekularni ravni in uporaba bioloških mikroorganizmov za razgradnjo plastike. S tem bi se zmanjšala ravni in uporaba bioloških mikroorganizmov za razgradnjo plastike. S tem bi se zmanjšala količina odpadne plastike, ki konča v okolju, ter zmanjšali negativni vplivi pkoličina odpadne plastike, ki konča v okolju, ter zmanjšali negativni vplivi plastike na lastike na podnebne spremembe in okolje.podnebne spremembe in okolje.

14. Napredni biodegradabilni embalažni materiali: Razvoj inovativnih biodegradabilnih Napredni biodegradabilni embalažni materiali: Razvoj inovativnih biodegradabilnih materialov za embalažo, ki bi nadomestili tradicionalne plastike in druge neobnovljive materialov za embalažo, ki bi nadomestili tradicionalne plastike in druge neobnovljive materiale. Ti materiali bi se lahko razgradili na naraven način v okolju, kar bi zmanjšmateriale. Ti materiali bi se lahko razgradili na naraven način v okolju, kar bi zmanjšalo alo količino odpadne embalaže in negativne vplive na okolje. To bi vključevalo razvoj količino odpadne embalaže in negativne vplive na okolje. To bi vključevalo razvoj bioplastik, papirja in drugih materialov, ki so obnovljivi, biološko razgradljivi in imajo bioplastik, papirja in drugih materialov, ki so obnovljivi, biološko razgradljivi in imajo manjši vpliv na podnebne spremembe. S tem bi se spodbudila trajnostna potrošnjamanjši vpliv na podnebne spremembe. S tem bi se spodbudila trajnostna potrošnja in in zmanjšala obremenitev okolja s plastiko in drugimi odpadki.zmanjšala obremenitev okolja s plastiko in drugimi odpadki.

15. Napredni materiali za energetsko učinkovite stavbe: Razvoj inovativnih materialov za Napredni materiali za energetsko učinkovite stavbe: Razvoj inovativnih materialov za gradnjo, ki bi povečali energetsko učinkovitost stavb. To bi vključevalo uporabo termično gradnjo, ki bi povečali energetsko učinkovitost stavb. To bi vključevalo uporabo termično izolacijskih materialov z visoko stopnjo izolacije, fotokatalitičnih materialov zizolacijskih materialov z visoko stopnjo izolacije, fotokatalitičnih materialov za a samočiščenje površin, pametnih materialov za regulacijo temperature in svetlobe ter samočiščenje površin, pametnih materialov za regulacijo temperature in svetlobe ter materialov za zajemanje in shranjevanje sončne energije. S temi naprednimi materiali bi materialov za zajemanje in shranjevanje sončne energije. S temi naprednimi materiali bi lahko stavbe postale bolj energetsko učinkovite, kar bi zmanjšalo njihovo porabo lahko stavbe postale bolj energetsko učinkovite, kar bi zmanjšalo njihovo porabo eenergije za ogrevanje, hlajenje in osvetljevanje, ter prispevalo k zmanjšanju izpustov nergije za ogrevanje, hlajenje in osvetljevanje, ter prispevalo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in ohranjanju okolja.toplogrednih plinov in ohranjanju okolja.

Ko razvijemo našo inovativno idejo moramo slediti nadaljnim procesom pri pridobivanju evropskih sredstev.

1.Razumevanje razpoložljivih programov in razpisov: Prvi korak k uspešnemu pridobivanju Razumevanje razpoložljivih programov in razpisov: Prvi korak k uspešnemu pridobivanju evropskih sredstev je temeljito razumevanje razpoložljivih programov financiranja in evropskih sredstev je temeljito razumevanje razpoložljivih programov financiranja in razpisov, ki so relevantni za vaše podjetje. Evropska unija ponuja široko paleto razpisov, ki so relevantni za vaše podjetje. Evropska unija ponuja široko paleto progprogramov, ki pokrivajo različna področja, kot so raziskave in inovacije, razvoj regij, ramov, ki pokrivajo različna področja, kot so raziskave in inovacije, razvoj regij, okolje, izobraževanje in še več. Izberite program, ki najbolj ustreza ciljem in potrebam okolje, izobraževanje in še več. Izberite program, ki najbolj ustreza ciljem in potrebam vašega podjetjavašega podjetja oziroma potrebampo razvoju novega produtaoziroma potrebampo razvoju novega produta.

2. Načrtovanje in priprava: Ko ste izbrali ustrezne programe financiranja, je ključno, da Načrtovanje in priprava: Ko ste izbrali ustrezne programe financiranja, je ključno, da pripravite temeljit načrt projekta, ki jasno opredeli cilje, aktivnosti, proračun in pripravite temeljit načrt projekta, ki jasno opredeli cilje, aktivnosti, proračun in pričakovane rezultate. Pomembno je tudi, da se seznanite z zahtevami in merili za pričakovane rezultate. Pomembno je tudi, da se seznanite z zahtevami in merili za ococenjevanje projektov, ki jih določa posamezen razpis, ter zagotovite, da bo vaša prijava enjevanje projektov, ki jih določa posamezen razpis, ter zagotovite, da bo vaša prijava ustrezala vsem zahtevam.ustrezala vsem zahtevam.

3. Partnerstva in mreženje: Pridobivanje evropskih sredstev pogosto zahteva sodelovanje Partnerstva in mreženje: Pridobivanje evropskih sredstev pogosto zahteva sodelovanje s partnerji iz drugih podjetij, raziskovalnih institucij ali nevladnih organizacij. Iskanje s partnerji iz drugih podjetij, raziskovalnih institucij ali nevladnih organizacij. Iskanje pravih partnerjev in vzpostavljanje učinkovitih partnerstev lahko poveča možnospravih partnerjev in vzpostavljanje učinkovitih partnerstev lahko poveča možnosti za ti za uspeh pri pridobivanju sredstev ter omogoči izvedbo bolj celovitih in inovativnih uspeh pri pridobivanju sredstev ter omogoči izvedbo bolj celovitih in inovativnih projektov.projektov.

4. Kakovostna prijava: Pri pripravi prijave je ključno, da zagotovite, da je dokumentacija Kakovostna prijava: Pri pripravi prijave je ključno, da zagotovite, da je dokumentacija jasna, natančna in prepričljiva. Osredotočite se na izpostavljanje ključnih prednosti in jasna, natančna in prepričljiva. Osredotočite se na izpostavljanje ključnih prednosti in inovativnih vidikov vašega projekta ter argumentirajte, zakaj bi morala vaša prinovativnih vidikov vašega projekta ter argumentirajte, zakaj bi morala vaša prijava biti ijava biti izbrana med številnimi konkurenčnimi predlogi.izbrana med številnimi konkurenčnimi predlogi.

5. Sledenje in upravljanje: Ko je prijava oddana, je pomembno, da redno spremljate Sledenje in upravljanje: Ko je prijava oddana, je pomembno, da redno spremljate napredek in upravljate z izvajanjem projekta v skladu z zahtevami razpisa ter pravnimi in napredek in upravljate z izvajanjem projekta v skladu z zahtevami razpisa ter pravnimi in finančnimi pravili EU. Prav tako je ključno, da redno poročate o napredku in dosežkih finančnimi pravili EU. Prav tako je ključno, da redno poročate o napredku in dosežkih ter ter zagotovite pravočasno in kakovostno izpolnjevanje vseh obveznosti.zagotovite pravočasno in kakovostno izpolnjevanje vseh obveznosti.

6. Pomembnost projektnega vodenja: Učinkovito vodenje projekta je ključno za uspešno Pomembnost projektnega vodenja: Učinkovito vodenje projekta je ključno za uspešno pridobivanje evropskih sredstev. Imenovanje izkušenega projektnega vodje, ki bo pridobivanje evropskih sredstev. Imenovanje izkušenega projektnega vodje, ki bo odgovoren za usklajevanje in nadzor nad izvajanjem projektov pomembno prispeva k odgovoren za usklajevanje in nadzor nad izvajanjem projektov pomembno prispeva k uspešnosti inuspešnosti in učinkovitosti projekta.učinkovitosti projekta.

7. Vzpostavitev ustreznih kontrolnih mehanizmov: Za zagotovitev učinkovitega upravljanja Vzpostavitev ustreznih kontrolnih mehanizmov: Za zagotovitev učinkovitega upravljanja sredstev in preprečevanje morebitnih nepravilnosti je pomembno vzpostaviti ustrezne sredstev in preprečevanje morebitnih nepravilnosti je pomembno vzpostaviti ustrezne kontrolne mehanizme in postopke. Redno spremljanje porabkontrolne mehanizme in postopke. Redno spremljanje poraboo sredstev, pravočasno sredstev, pravočasno poročaporočajtejte o napredku ter o napredku ter izvajajte izvajajte revizije s strani zunanjih strokovnjakovrevizije s strani zunanjih strokovnjakov.

8. Stalne izboljše: Pomembno je, da se podjetja zavedajo, da je pridobivanje evropskih sredstev za razvoj podjetja dolgoročen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje in sredstev za razvoj podjetja dolgoročen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje in prilagajanje. Spremljanje rezultatov, analiza učinkovitosti ter prilagajanje strategij in prilagajanje. Spremljanje rezultatov, analiza učinkovitosti ter prilagajanje strategij in načrtov glede načrtov glede na spremembe v okolju lahko prispevajo k dolgoročnemu uspehu in na spremembe v okolju lahko prispevajo k dolgoročnemu uspehu in trajnostnemu razvoju podjetja.trajnostnemu razvoju podjetja.

9. Sodelovanje s strokovnjaki in svetovalci: Če se podjetje sooča s kompleksnostjo in izzivi Sodelovanje s strokovnjaki in svetovalci: Če se podjetje sooča s kompleksnostjo in izzivi pri pridobivanju evropskih sredstev, lahko sodelovanje s strokovnjaki in svetovalci na pri pridobivanju evropskih sredstev, lahko sodelovanje s strokovnjaki in svetovalci na področju evropskih financ pripomore k uspešnejšemu izvajanju projektov ter izbopodročju evropskih financ pripomore k uspešnejšemu izvajanju projektov ter izboljšanju ljšanju možnosti za pridobitev sredstev.možnosti za pridobitev sredstev.

10. Krepitev partnerskih odnosov: Partnerstva in mreženje s podjetji, institucijami in Krepitev partnerskih odnosov: Partnerstva in mreženje s podjetji, institucijami in organizacijami v različnih sektorjih in regijah lahko pripomorejo k povečanju organizacijami v različnih sektorjih in regijah lahko pripomorejo k povečanju konkurenčnosti inovativnih projektov ter izboljšajo možnosti za pridobitev evropskih konkurenčnosti inovativnih projektov ter izboljšajo možnosti za pridobitev evropskih sredstev. sredstev. Krepitev partnerskih odnosov in vzpostavitev trajnostnih sodelovanj je Krepitev partnerskih odnosov in vzpostavitev trajnostnih sodelovanj je ključnega pomena za dolgoročni uspeh in rast podjetja.ključnega pomena za dolgoročni uspeh in rast podjetja.

S pravilnim načrtovanjem, izvajanjem in vodenjem projektov ter vzpostavitvijo ustreznih kontrolnih mehanizmov ter sodelovanjem s strokovnjaki in partnerji lahko podjetja uspešno pridobijo evropska sredstva za razvoj ter s tem povečajo svojo konkurenčnost, inovativnost in trajnostno rast. Pomembno je, da se podjetja seznanijo z razpoložljivimi možnostmi financiranja ter izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja Evropska unija za spodbujanje gospodarskega razvoja in inovacij.

Datum: 30.04.2024

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES