2. novembra, 2022
ČLANEK: POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA

POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA

V  Uradnem listu RS št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022 je bil objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP).

Država bo podjetjem pomagalasofinanciranjem 50 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021.

Če spadate med podjetja, ki so se jim stroški energije in/ali zemeljskega plina v letu 2022 več kot podvojili glede na leto 2021 lahko prek spletne aplikacije https://jrp.spiritslovenia.si/ od 1. 11. 2022 oddate e-vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov.

Kdo je upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in:

  • je vpisana v register najpozneje do 1. 12. 2021
  • na dan oddaje vloge ni v stečaju ali postopku likvidacije
  • nima neporavnanih davčnih obveznosti v višini nad 50 EUR
  • ima predložene obrazce (REKe) za plače
  • ni vključila dviga stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev za več kot 10%

 

Vrste pomoči:

  • enostavna pomoč za gospodarstvo
  • posebna pomoč za gospodarstvo
  • pomoč za energetsko intenzivna podjetja

 

Upravičeno obdobje: od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022

Upravičen strošek za posamezni mesec se izračuna po naslednji formuli:

US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t)

pri čemer je:

US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)
q = porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh)
p = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev
t = dani mesec v upravičenem obdobju
ref = referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.

Višina enostavne ali posebne pomoči za gospodarstvo se za posamezni mesec v upravičenem obdobju izračuna po naslednji formuli:

VMP = 30 % x US 

pri čemer je:

VMP = višina mesečne pomoči upravičencu
US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih).

Višina pomoči za energetsko intenzivna podjetja ne sme presegati 50% upravičenih stroškov in znaša največ 80% izgub iz poslovanja upravičenca. Do višje pomoči (70% US, 80% izgube) so upravičena podjetja v zakonu naštetih sektorjih dejavnosti.

Vloga: elektronska oddaja do 15. 11. 2022 za celotno upravičeno obdobje (oddaja bo mogoča od 1. 11. 2022 dalje)

Izplačilo pomoči: 

  • do 31. 12. 2022 (za obdobje junij – september)
  • do 15. 3. 2022 (za obdobje oktober – december)

 

Vzpostavljen podporni klicni center

Vzpostavljen bo tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov. Na voljo bo med 2. in 15. 11. 2022, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure.  Telefonska številka klicnega centra in elektronski naslov za tehnična vprašanja bosta še pred odprtjem aplikacije objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Za vsebinska vprašanja bo na voljo e-mail naslov: energenti@spiritslovenia.si

 

Vir: OZS, Uradni list

 

Tea Gruden

Projekt SPOT je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES