31. marca, 2021
Članek: Javni razpis JR OPO – Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Sredi marca je bil objavljen nov razpis za nepovratna sredstva, ki je namenjen podjetjem, ki imajo sedež na obmejnih problemskih območjih. Na Goriškem tako pridejo v poštev podjetja s sedežem v občinah Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica in Renče -Vogrsko, kandidirajo lahko vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane vsaj 18 mesecev pred dnevom oddaje vloge, in sicer za sredstva v višini od najmanj 20.0000 do največ 600.000 EUR. V nadaljevanju predstavljamo javni razpis, postopek kandidiranja za nepovratna sredstva in pogoje za pridobitev sredstev na javnem razpisu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju Ministrstvo ali MGRT) je v Uradnem listu RS št. 36/2021 dne 12. 3. 2021 objavilo Javni razpis JR OPO – Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 20211 in 2022, namenjen znižanju vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjaje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

– nakup strojev in opreme,

– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,

– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,

– nakup objektov in zemljišč.

Sredstva so namenjena obmejnim problemskim območjem, kar pomeni, da je razpis na Goriškem zanimiv za podjetja oziroma poslovne enote v občinah Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Okvirna višina sredstev znaša za leto 2021 8.258.312,57 EUR, za leto 2022 pa 15.555.059,59 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ustanovljene po ZGD-1 in Zakonu o zadrugah, če so bile registrirane ali vpisane vsaj 18 mesecev pred oddajo vloge. Ob tem pa morajo ali vsaj bodo na upravičenem območju izvajali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter so na dan oddaje vloge registrirani za dejavnost, ki jo opravljajo in dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije.

Dodatno javni razpis navaja zahteve o nevpletenosti v postopke pranja denarja dejanskih lastnikov, da podjetje ne sme biti v postopkih vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, da podjetje ni pridobilo ali je v postopku pridobitve financiranja iz drugih javnih virov, da podjetje nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do MGRT in njihovih izvajalskih institucij, neporavnanih zapadlih obveznih  dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, da med podjetjem in MGRT ali njihovimi izvajalskimi institucijami ni bila v zadnjih letih razdrta pogodba zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri porabi javnih sredstev, da podjetje ni v insolventnem postopku ali podjetje v težavah, da glede podjetja v razmerju do MGRT ni podana prepoved poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Podana je tudi omejitev dejavnosti skladno z evropsko zakonodajo državnih pomoči ter omejitev v zvezi s samo operacijo, ki bo sofinancirana.

Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom, ki je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje. In upravičeni projekti? Takšni, ki zagotavljajo vsaj ohranitev (če ne povečanje) obstoječih delovnih mest v naslednjih treh letih za malo in srednje veliko oziroma v petih letih za veliko podjetje. Projekt se bo izvajal na upravičenem območju in ima zanj vlagatelj pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter ga bo mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje javni razpis (navedeni so v dva odstavka nižje). Projekt se mora tudi izvajati v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo.

Tisti vlagatelji, ki bodo vlagali vlogo za projekt za investicijo v nastanitvene kapacitete (sklop B), morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še pogoj, da uredijo nastanitvene kapacitete z vsaj dvema ležiščema, ki morajo biti kategorizirana z vsaj dvema zvezdicama ali jabolkoma. Če na upravičenem območju že razpolagajo z ležišči, mora projekt predstavljati uvedbo nove ponudbe ali obnovitev dela objekta, ki je neposredno povezana z nočitvenimi zmogljivostmi. Prejemnik sredstev bo moral nastanitveni obrat registrirati v 30 dneh po zaključku investicije, najkasneje do 30. 1. 2023, kapacitete pa bo moral oddajati turistom najmanj 5 let po zaključku investicije.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v istem proračunskem obdobju, v katerem so bila odobrena – MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od oddaje vloge do najkasneje 29. 10. 2021 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2021 oziroma do 28. 10. 2022 za dogovorjeno v letu 2022. Odobrena neporabljena sredstva se ne morejo prenašati v naslednja leta.

Največja dovoljena višina pomoči v Zahodni kohezijski regiji, kamor spadajo vsa v začetku članka omenjena upravičena območja, je 30% upravičenih stroškov za mala podjetja, 20% za srednje velika podjetja in 10% za velika podjetja, pri čemer je za velika podjetja pomoč dovoljena le za nove gospodarske dejavnosti. Projekt je mogoče sofinancirati v višini najmanj 20.000,00 EUR in največ 600.000,00 EUR.

Vloge je potrebno vložiti priporočeno po pošti na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 30. 4. 2021 do 24. ure za prvo odpiranje in do 30. 8. 2021 do 24. ure za drugo odpiranje. Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Osnova za izplačilo sredstev bo s strani MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje.

Naj kot zaključek še navedemo, da so prijaviteljem za vse dodane informacije na voljo izključno na podlagi pisnega zaprosila na e-naslov gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-1/2021«, ki mora prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, odgovore na vprašanja pa bo MGRT objavilo najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo. Objavljena vprašanja in odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije, zato svetujemo, da si jih ob preučevanju razpisa preberete.

 

Tekst: Karmen Budin

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES