22. februarja, 2021
Aktualne subvencije za zaposlitev v letu 2021 s strani Zavoda za zaposlovanje

Subvencije za zaposlitev različnih skupin brezposelnih so vam s strani ZRSZ omogočene tudi v letu 2021. Delodajalci se lahko prijavite na javna povabila Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih, Zelena delovna mesta, Spodbude za zaposlovanje v učnih delavnicah idr. V trajno zaposlovanje mladih se po novem spet lahko vključijo tudi brezposelni iz vzhodne Slovenije.

Zaposli.me

Delodajalci lahko za obdobje enega leta pridobite mesečno subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev.

Mesečna subvencija znaša od 416 EUR do 666 EUR in se izplača v 12 enakih zneskih za vsak polni koledarski mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so starejši od 50 let,
 • so stari 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so stari 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • so stari 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
 • so stari 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
 • so stari 30 let ali več in pri njih od zaključka zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev,
 • so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 28. 2. 2021.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih, in
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

Višina subvencije:

Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine,
 • 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema,
 • 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem,
 • 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden).

Sorazmerno nižja mesečna subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden – velja zgolj za zaposlitev:

 • invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden),
 • dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Izplačevanje subvencije poteka v največ 12 zaporednih mesečnih obrokih v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev.

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane zapadle obveznosti.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov (subvencij) iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 15. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov (subvencij) je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.

Več o javnem povabilu tukaj.

Trajno zaposlovanje mladih

 

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

 

Ciljna skupina brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost osebam, ki:

 • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
 • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Višina subvencije:

Mesečna subvencija za izplačilo znaša:

 • 208 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
 • sorazmerno manj
 • za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali
 • za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Izplačevanje poteka v največ 24 zaporednih mesečnih obrokih v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev.

Kdo se lahko prijavi?

Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane zapadle obveznosti.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 15. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja.

Novo ponudbo lahko predložite potem, ko prejmete našo odločitev glede vaših prejšnjih ponudb in/ali ko zaposlite osebe na podlagi že podpisanih pogodb ali pogodbenih aneksov po prejšnjih ponudbah.

Več o javnem povabilu tukaj.

 

Zelena delovna mesta 2021

 

Zelena delovna mesta so pomemben mehanizem za doseganje trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih, njihovi delovni in socialni vključenosti.

Namen spodbud za zaposlitev je prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati se s temi spodbudami zmanjšuje število brezposelnih.

Kot področja z največjim potencialom za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih se ocenjujejo gozdno-lesna veriga, učinkovita raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in trajnostni turizem.

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Mesečna subvencija znaša 340 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Ponudbo na javno povabilo oddate na portalu za delodajalce.

Višina subvencije:

Mesečna subvencija za izplačilo znaša:

 • 340 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
 • sorazmerno manj
 • za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali
 • za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Kdo se lahko prijavi?

Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane zapadle obveznosti.

Na javnem povabilu ne morete kandidirati:

 • gospodarske družbe, ki ste v 100-odstotni lasti Republike Slovenije,
 • delodajalci, ki poslujete v sektorju 13 – Država, in
 • delodajalci, ki poslujete v sektorju 15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen, če poslujete kot društvo, združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

Več o javnem povabilu tukaj.

 

Spodbude za zaposlovanje v učnih delavnicah idr.

 

Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za najmanj pol leta. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.3.2021.

Ciljna skupina brezposelnih:

S pomočjo subvencije lahko zaposlite osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, ki bodo po vključitvi v praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice znova postale dejavne na trgu dela in vam jih predlagamo za vključitev.

Višina subvencije:

Subvencija za izplačilo znaša:

 • 740 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
 • sorazmerno manj:
 • za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden,
 • za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev neprekinjeno.

Če podaljšate ali ohranite zaposlitev iste osebe še za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, ste upravičeni do dodatnih 6 mesečnih subvencij (skupaj 12 subvencij v enaki višini po 740 EUR).

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz javnega povabila (6. poglavje).

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti.

Predložite lahko eno ali več ponudb. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.

Več o javnem povabilu tukaj.

 

Pripravila: Polona Cimprič, Posoški razvojni center

SPOT svetovanje Goriška

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES